Helena Strandberg Konservator AB

Stora Tuna kyrka – Borlänge

STORA TUNA KYRKA – BORLÄNGE

Skadeinventering 2012

År 2012 utförde Helena Strandberg Konservator AB i samarbete med Cai Zetterström (Z-metallform AB) en skadebesiktning av staket och gravvårdar i järn på Stora Tuna kyrkokård i Borlänge. Uppdraget kom från Svenska kyrkan i Borlänge, och församlingen planerade att inkomma med en ansökan om KAE (kyrkoantikvarisk ersättning) till stiftet med önskan om att kunna initiera ett regelrätt restaureringsarbete.

En översiktlig skadeinventering med åtgärdsförslag gjordes av de 900 m kyrkogårdsstaket som omgärdar kyrkogården. Det finns fyra staket som är från olika tidsåldrar; det äldsta staketet från 1860-talet; ”Spanskan” är från 1912; ett är från 1930-tal; ett är relativt nytt och köptes in på 1990-talet. Några gravvårdar i järn ingick också.

Tillstånd och skador i allmänhet:
  • Det var stor biologisk påväxt på staketen vilket verkar nedbrytande genom att det samlar fukt.
  • De flesta staketen stod ostadigt. Stolpar var lösa och infästningar i stensockeln hade släppt p.g.a. marksättningar och rostangrepp på ett flertal ställen. De hade lagats åtskilliga gånger under åren med beslag av olika slag, både mellan staketsektioner och stolpar, samt intill stensockeln.
  • Nedsjunkna partier och deformation av sektioner p.g.a. sättningar i marken.
  • Formelement saknades på vissa ställen.
  • Sprickor hade uppstått på flera ställen p.g.a. spänningar i staketkonstruktionen.
  • Omfattande rostangrepp p.g.a. avflagande färg och stor biologisk påväxt.
  • Slitna färg- och bladguldsytor på stolpknoppar.
  • Grindar svåra att öppna.
Restaurering 2015-2018

I april 2015 sparkade restaureringsarbetet igång och en grupp med bred kompetens tog sig an uppdraget som kom att sträcka sig över tre år – även detta uppdrag kom från Svenska kyrkan i Borlänge. Helena Strandberg var projektledare och konsult vid färgundersökningar och val av metoder och färgsystem.