Helena Strandberg Konservator AB

Besiktning & råd

BESIKTNING & RÅD

Vid förändringar i miljöer såsom byggnation, trafikomläggningar och markarbete är konst- och kulturföremål utsatta för stor risk. I sådana sammanhang sker ofta skador och det är viktigt att tänka preventivt och se till att det finns en riskanalys och plan för föremålen. Det kan också vara ett lämpligt tillfälle att utföra konserveringsåtgärder i samband med flytt eller omgestaltning av en plats.

Vi utför besiktning, rådgivning och dokumentation:

  • före och efter flytt och transport av kulturföremål för att säkerställa att det packas in, hanteras rätt och inte skadas
  • om ett föremål har skadats; då kan en skadebesiktning utföras för dokumentation och klarläggande av ansvarsfrågan samt åtgärder
  • om en tillståndsbesiktning kan vara aktuellt som ett första steg inför utredning om vidare åtgärder 
Packning och tillståndsvärdering

Vi arbetar även med preventiv konservering, t.ex. vid demontering, packning, magasinering och transport av föremål och deltar vid underhållsåtgärder som kan utföras av andra utförare.

Råd vid inköp av ny konst

Vi ger också råd i samband med inköp av nya konstverk och vid utplacering av konst. Regelbunden besiktning av konst är exempel på andra preventiva åtgärder.

Börshuset

Hösten 2015 hade vi uppdraget att packa 
inventarier på Börshuset i Göteborg.

Olof Palmes plats

2014 utförde vi besiktning av ett antal
skulpturer på Olof Palmes plats i
Göteborg inför flytt av dessa.